LMOOC101 : การยกระดับคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ทุกแห่ง สอดคล้องตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 80% ขึ้นไป

เกี่ยวกับเรา

Profile

กอง ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

LMOOC101 : การยกระดับคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ทุกแห่ง สอดคล้องตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง