LMOOC003 : ระบบบำเหน็จบำนาญของท้องถิ่นเบื้องต้น

เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชาระบบบำเหน็จบำนาญของท้องถิ่นเบื้องต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญ และแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและการตรวจสอบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไปวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุราชการได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญหลังจากพ้นราชการ

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ และเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และขอโอนเงินจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว

เกี่ยวกับเรา

Profile

นาย ธนาวุฒิ ไตรโสภณ

LMOOC003 : ระบบบำเหน็จบำนาญของท้องถิ่นเบื้องต้น

-

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง