LMOOC024 : การพัฒนาความสุขที่เป็นสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์สมดุล และยั่งยืนของท้องถิ่น

เกี่ยวกับรายวิชา รายละเอียดวิชาการพัฒนาความสุขที่เป็นสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนของท้องถิ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความสุขที่เป็นสาธารณะโดยใช้หลักทรงงานของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม สร้างความสุขที่สมบูรณ์ สมดุล อย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน SDGs goal ของท้องถิ่น และสร้างความรอบรู้ในเชิงสาธารณสุขแบบองค์รวม

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไปวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9

ให้เกิดความสุขสมบูรณ์ สมดุล และยั่งยืนในการพัฒนาท้องถิ่น

เกี่ยวกับเรา

Profile

นาย กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

LMOOC024 : การพัฒนาความสุขที่เป็นสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์สมดุล และยั่งยืนของท้องถิ่น

-

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง