LMOOC015 : แผนการศึกษาท้องถิ่นและการนำสู่การปฏิบัติ

เกี่ยวกับรายวิชา : รายวิชาแผนการศึกษาท้องถิ่นและการนำสู่การปฏิบัติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดความเป็นมาและความสำคัญของแผนการศึกษาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของแผนในแต่ละระดับ แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทาง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา การนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน การติดตาม ประเมินผล และการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและนำแผนพัฒนาการศึกษาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลประสิทธิผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไปวัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

4. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญของการติดตาม ประเมินผล และการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและนำแผนพัฒนาการศึกษาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลประสิทธิผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา

Profile

นาย มนสวรรค์ สืบศรี

LMOOC015 : แผนการศึกษาท้องถิ่นและการนำสู่การปฏิบัติ

-

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง