LMOOC006 : สวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ อปท.

เกี่ยวกับรายวิชา 1. ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการ ศึกษาบุตร 2. อายุบุตรของผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 3. ประเภทสถานศึกษาที่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 4. ระยะเวลาในการยื่นเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไปวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท.

เกี่ยวกับเรา

Profile

นาย ศักดา ชูวงศ์สุนทร

LMOOC006 : สวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ อปท.

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง