LMOOC014 : การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เกี่ยวกับรายวิชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดดำเนินการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดำเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา และสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีมาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไปวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เกี่ยวกับเรา

Profile

null null

LMOOC014 : การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง