LMOOC007 : การพิจารณารายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชาการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กระบวนการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงหลักการพิจารณาความผิดและพิจารณากำหนดโทษทางวินัย ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไปวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพิจารณาความผิดทางวินัยและหลักการพิจารณากำหนดโทษทางวินัย

เกี่ยวกับเรา

Profile

นางสาว สิริรัตน์ แตงรอด

LMOOC007 : การพิจารณารายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง