LMOOC021 : ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท.

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวคิดในการนำข้อมูลของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. 

เกี่ยวกับเรา

Profile

นาย ธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม

LMOOC021 : ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง