LMOOC027 : การดำเนินงานด้านอัตราข้าราชการ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไปที่สังกัดสถานศึกษา(โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง การจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี การขอรับการสนับสนุนอัตรากำลัง ของข้าราชการ/พนักงานครูที่สังกัดโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ในการศึกษาตามหัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ 1 การกำหนดอัตราตำแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวข้อที่ 2 การกำหนดอัตราตำแหน่งในโรงเรียน หัวข้อที่ 3 การกำหนดจำนวนตำแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวข้อที่ 4 การกำหนดจำนวนตำแหน่งในโรงเรียน หัวข้อที่ 5 การปรังปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวข้อที่ 6 การขอรับการจัดสรรอัตรากำลัง

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ และครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 60% ขึ้นไปเป็นหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง การจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี การขอรับการสนับสนุนอัตรากำลัง ของข้าราชการ/พนักงานครูที่สังกัดโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ในการศึกษาตามหัวข้อ ดังนี้

หัวข้อที่ 1 การกำหนดอัตราตำแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้อที่ 2 การกำหนดอัตราตำแหน่งในโรงเรียน

หัวข้อที่ 3 การกำหนดจำนวนตำแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้อที่ 4 การกำหนดจำนวนตำแหน่งในโรงเรียน

หัวข้อที่ 5 การปรังปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้อที่ 6 การขอรับการจัดสรรอัตรากำลัง

เกี่ยวกับเรา

Profile

นางสาว วิจักขณา บุนนาค

LMOOC027 : การดำเนินงานด้านอัตราข้าราชการ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไปที่สังกัดสถานศึกษา(โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง