LMOOC030 : โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กลุ่มวิชาการพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย (Legal Skills Devebpment Project ) เฉพาะทาง 2

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ และครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 80% ขึ้นไปผู้บรรยายรายวิชาหลักสูตร

 โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น

Local Law School for Junior Lawyers วิชาเฉพาะทาง 21.ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ ชมนาวัง : นิติกรชำนาญการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

2.นางสาวนภาพรรณ แสงชาตรี : นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

3.นางสาวจิราวรรณ สุวรรณปินฑะ : นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

4.นายภูริณัฐ ไชยโย : นิติกรชำนาญการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

5.นายพร้อมพงษ์ วงศ์ราษฎร์ : นิติกรปฏิบัติการ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

6.นางสาวพนิดาภรณ์ พงศ์สถาพร : นิติกรชำนาญการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

7.นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ : กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

8.ท่านวัยชัย จันทร์พร : รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

9.ท่านกิริณี จาระนุ่น : ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา

Profile

กิริณี จาระนุ่น

LMOOC030 : โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กลุ่มวิชาการพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย (Legal Skills Devebpment Project ) เฉพาะทาง 2

Profile

ชื่นสุมน นิวาทวงษ์

LMOOC030 : โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กลุ่มวิชาการพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย (Legal Skills Devebpment Project ) เฉพาะทาง 2

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง