LMOOC066 : การรับ-นำส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ New GFMIS Thai

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 80% ขึ้นไปเกี่ยวกับเรา

Profile

นางสาว วิลาวัลย์ พูนวุฒิพงศ์

LMOOC066 : การรับ-นำส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ New GFMIS Thai

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง