LMOOC080 : แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

รายละเอียดคอร์สเรียน

ข้อควรทราบ

หากเร่งความเร็ว หรือกดข้ามวิดีโอการสอน

จะไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ต้องดูวิดีโอการสอนในความเร็วปกติ ครบทั้งหมดวิดีโอเท่านั้น

และต้องสอบท้ายบทเรียนให้ ผ่าน 80% ขึ้นไปเกี่ยวกับเรา

Profile

นาย สุวิชชา เพ็งไพบูลย์

LMOOC080 : แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แพ็คเกจเรียน

ไม่จำกัดเวลา

ในราคา

คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง